A KRE alapszabálya

KÖZÖSSÉGI RÉGÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA
A szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum közösségi régészeti programja résztvevői körében, a tevékenység során kialakult baráti társaság, az ilyen irányú közösségi munka országos szintű szervezése, segítése, az abban résztvevők összefogása érdekében, összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet rendelkezéseivel, a 2019. március hó 21., valamint 2019. szeptember 2. napján tartott Alapító Közgyűlésen elhatározta a Közösségi Régészeti Egyesület létrehozását, mint önkéntességi elven működő, demokratikus, civil és tudományos érdekképviseletet ellátó, országos szervezet létrehozását, és elfogadta ennek alábbi Alapszabályát:
I. fejezet
A Közösségi Régészeti Egyesület adatai, célja, feladatai és tevékenysége
1. Az Egyesület neve:
Közösségi Régészeti Egyesület (továbbiakban: Egyesület)
2. Székhelye:
2100 Gödöllő, Kiss József utca 2.
3. Működésének területe:
Magyarország
4. Hivatalos nyelve:
Magyar, külföldi viszonylatban idegen nyelveket is használhat
5. Jogállása:
Önálló jogi személy, amely Alapszabálya előírásainak megfelelően működik.
6. Képviselet:
Az elnök önállóan
7. Pecsétje:
Körpecsét, körirata: Közösségi Régészeti Egyesület A köriraton belül logó: lándzsát tartó kéz
8. Az Egyesület céljai és feladatai:
8.1. A régészeti kutatás iránt érdeklődő, szakirányú képzettséggel nem rendelkező civilek összefogása, a civil szféra bevonása a régészeti kutatásba, a nemzeti kulturális örökség védelmébe.
8.2. A régészeti kutatás eredményeinek széleskörű ismertetése, a régészeti tevékenység társadalmi elismerésének elősegítése, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, táborszervezés.
8.3. Tudományos tevékenység, kutatás.
8.4. Műszeres lelőhelyfelderítés, fémkeresőzés folytatása az ásatási joggal rendelkező intézmények által biztosított keretek közt. A régészeti kutatás kritériumai szerinti fémkeresős és terepbejárási protokoll kidolgozása és alkalmazása. Hobbi fémkeresősök integrálása a régészeti kutatásba. Oktatóprogramok szervezése a fémkereső műszer szakszerű, felelősségteljes és etikus használata érdekében.
8.5. Kulturális tevékenység.
8.6. Kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem
8.7. A magyar nemzet hagyományainak ápolása, megőrzése, hagyományőrző hely kialakítása. továbbá
8.8. Az egyesületi munka tárgyi, anyagi és személyi feltételeinek biztosítása.
8.6. Kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem
9. Az Egyesület e célok megvalósítására az alábbi tevékenységet folytatja:
9.1. A feltárási joggal rendelkező intézményekkel együttműködve részt vesz a terepi régészeti kutatásban, az ásatási dokumentáció és a leletanyag feldolgozásában.
9.2. Tanulmányi kirándulásokat, terepi régészeti kutatásokat, előadásokat, táborokat, közösségi programokat szervez szakemberek bevonásával.
9.3. Feladatainak minél szélesebb körű ellátására rendszeres kapcsolatot tart az örökségvédelmi intézményekkel és szervezetekkel.
9.4. Honlapot, információs rendszert, fórumot épít ki és működtet.
9.5. Segíti a tagság képzését és önképzését.
9.6. Gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében erőforrásokat, finanszírozási lehetőségeket keres, illetve gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytat, amely azonban nem lehet ellentétes az Egyesület céljaival.
9.7. Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
9.8. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártpolitikai tevékenységben nem vesz részt, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.
II. fejezet
A Közösségi Régészeti Egyesület tagsága
1. A tagság összetétele: Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, akik, illetőleg amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. Az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet.
2. A tagság formái:
2.1. alapító tagság,
2.2. rendes tagság,
2.3. pártoló tagság,
2.4. tiszteletbeli tagság.
3. A tagsági viszony keletkezése:
3.1. Alapító tagok az Alapító Közgyűlés résztvevői. Jogaik teljes egészében megegyeznek a rendes tagok jogaival.
3.2. Az Egyesület rendes tagja lehet az a 18. életévét betöltött magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes személy, illetve jogi személy, aki, illetőleg amely írásbeli belépési nyilatkozatban kifejezi belépési szándékát, magára nézve kötelezőnek ismeri el az Alapszabály rendelkezéseit, a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, aki ellen nem folyik és nem folyt örökségvédelmi ügyben szabálysértési, vagy büntetőeljárás, és akit legalább két tag ajánlására az elnökség többségi szavazattal annak nyilvánít. A felvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni, amelyet a soron következő rendes (éves) Közgyűlés tárgyalni köteles. Amennyiben jogi személy kéri felvételét, a nyilatkozathoz mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az Egyesület tagságában. A rendes tagok bármilyen tisztségre választhatóak.
3.3. Az Egyesület pártoló tagja lehet bárki, bármilyen jogi személy, társadalmi vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására. A pártoló tagságot kiemelkedő erkölcsi támogatás, tárgyi, vagy egyszeri nagyobb pénzösszeg juttatása, illetve szolgáltatás nyújtása esetén, bármely tag ajánlására az elnökség adja meg többségi szavazattal. A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja.
3.4. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet bárki, aki az Egyesület célkitűzéseivel összhangban kiemelkedő eredményeket ért el a régészeti örökség megóvása, kutatása területén, vagy széleskörű népszerűsítése révén, és akit legalább két tag ajánlására a Közgyűlés többségi szavazattal annak nyilvánít. A tisztségre évente egy személy ajánlható. A tiszteletbeli tag tudásával, tekintélyével, kapcsolati tőkéjével segíti az Egyesület munkáját. Tiszteletbeli tagságra az Egyesületen kívül álló személyeket lehet jelölni.
4. A tagok jogai:
4.1. Az Egyesület alapító és rendes tagságának jogai: Részt vehetnek személyesen az Egyesület rendezvényein, igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat és kedvezményeket. Részt vehetnek az Egyesület munkájában, javaslatokat, indítványokat, panaszt tehetnek, intézkedéseket kezdeményezhetnek az elnökség jóváhagyásával. Részt vehetnek a Közgyűlésen, és azon szavazati jogot gyakorolhatnak. Jogukban áll új tagokat ajánlani. Bármely tisztségre választhatóak.
4.2. Az Egyesület pártoló tagságának jogai: Részt vehetnek személyesen az Egyesület rendezvényein, igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat és kedvezményeket. Részt vehetnek az Egyesület munkájában, javaslatokat, indítványokat, panaszt tehetnek, intézkedéseket kezdeményezhetnek az elnökség jóváhagyásával. Tanácskozási joggal részt vehetnek a Közgyűlésen, de azon szavazati jogot nem gyakorolhatnak, tisztség viselésére nem választhatóak. Jogukban áll új tagokat ajánlani. Tagdíjat nem kell fizetniük.
4.3. Az Egyesület tiszteletbeli tagságának jogai: Részt vehetnek személyesen az Egyesület rendezvényein, igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat és kedvezményeket. Részt vehetnek az Egyesület munkájában, javaslatokat, indítványokat, panaszt tehetnek, intézkedéseket kezdeményezhetnek az elnökség jóváhagyásával. Tanácskozási joggal részt vehetnek a Közgyűlésen, de azon szavazati jogot nem gyakorolhatnak, tisztség viselésére nem választhatóak. Jogukban áll új tagokat ajánlani. Tagdíjat nem kell fizetniük.
5. Az alapító és rendes tagok kötelezettségei:
5.1. A jelen Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelesek megfizetni a Közgyűlés által megállapított tagdíjat a Közgyűlés határozatában előírt határidőig.
5.2. Kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását.
5.3. Kötelesek betartani az Alapszabály rendelkezéseit és a Közgyűlés határozatait.
6. A tagsági viszony megszűnése:
6.1. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, jogutód nélküli megszűnésével.
6.2. Az egyesületi tagság megszűnik a tag kilépésével. A tag kilépését írásban köteles bejelenteni az Egyesület elnökségének.
6.3. Az egyesületi tagság megszűnik a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt, a felszólítás után a kitűzött 30 napos határidő eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozattal.
6.4. Az egyesületi tagság megszűnik a tag kizárásával. Amennyiben a tag az Egyesület érdekeit, vagy jó hírét súlyosan sértő, ill. veszélyeztető magatartást tanúsít, törvénybe ütköző cselekményt követ el, az Egyesületnek anyagi kárt okoz, vagy a tagsági viszonyból eredő kötelezettségét az elnökség írásbeli felszólításra ellenére sem teljesíti, az Egyesület bármely elnökségi tagjának kezdeményezésére az Egyesület elnöke elnökségi ülést hív össze, melynek napirendje az érintett tag kizárása. A kizárással érintett tag meghívójához csatolni kell az elnökség által készített kizárási javaslatot, melyben meg kell jelölni a kizárás pontos okát. Az elnökségi ülésen a kizárással érintett tag jogosult előadni a kizárással kapcsolatos álláspontját, azonban esetleges távolléte nem akadálya a határozathozatalnak. A kizárás tárgyában hozott döntést az elnökség írásban köteles közölni az érintett taggal. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.
III.
Tagdíj
1.1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét a Közgyűlés állapítja meg. A tagdíjat megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év április 30. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.
1.2. Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év április 30. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.
IV. fejezet
A Közösségi Régészeti Egyesület elnöksége
1. Az elnökség összetétele: Az elnök, a két alelnök, a kommunikációs szaktitkár, az ügyvezető titkár, a régészeti szaktitkár és a gazdasági ügyintéző (pénztáros), összesen hét fő alkotja az Egyesület elnökségét. Az elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti testületi szerve, amely irányítja az Egyesület működését.
Az elnökséget a Közgyűlés az Egyesület alapító vagy rendes tagjai közül 5 (öt) éves időtartamra nyílt jelöléssel és titkos szavazással választja.
Az egyesület elnöke:
Rácz Tibor Ákos
Az elnökség tagjai:
Nagy Balázs – alelnök
Deák Ferencz – alelnök
Jászberényi Mónika – régészeti szaktitkár
Németh Veronika – ügyvezető titkár
Meleg József – gazdasági ügyintéző
Mag Hella – kommunikációs szaktitkár
2. Az elnökség feladatai és tevékenysége:
2.1. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében az Egyesület működésének megszervezése és irányítása, az egyesület megyei tagozatai munkájának felügyelete.
2.2. Az Egyesület éves költségvetésének kidolgozása és gazdálkodásának irányítása.
2.3. Az Egyesület adminisztratív feladatainak irányítása.
2.4. Az Egyesület iratainak kezelése, megőrzése.
2.5. Az Egyesületi tagok felvétele és kizárása
2.6. Szerződések kötése, az Egyesület vagyonát érintő jogügyletek lebonyolítása.
3. Az elnökségi ülés:
3.1. Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként ül össze a végzett munka áttekintésére, a soron következő feladatok, egyesületi tervek, rendezvények megbeszélésére, a Közgyűlés előkészítésére, illetve a Közgyűlés elé kerülő ügyek megvitatására. Az elnökség ülései nem nyilvánosak, az ülésekről az ügyvezető titkár jegyzőkönyvet készít, amelyet a következő ülésig az elnök és az alelnökök hitelesítenek. Az elnökség üléseire az elnök szükség szerint a tagság egyes képviselőit is meghívhatja. Az üléseket az elnök hívja össze írásban az ülést nyolc nappal megelőzően, a helyszín, időpont és napirend megjelölésével.
Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább öt elnökségi tag jelen van. Az elnökség a határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
3.2. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
3.3. Az elnök az elnökségi döntéseket, határozatokat az érintettekkel írásban, igazolható módon haladéktalanul közli és az Egyesület honlapján nyilvánosságra hozza.
Az elnökség döntést hoz minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Egyebekben az elnökség ügyrendjét maga állapítja meg.
4. Az Egyesület elnöke:
4.1. Az Egyesület élén az elnök áll, aki azt hivatalos vonatkozásokban képviseli és az Alapszabályban meghatározott módon irányítja. Gondoskodik az Egyesület jogszerű és alapszabályszerű működéséről.
4.2. Az Egyesület elnökét titkos szavazással az Egyesület alapító és rendes tagjai közül ötévenként a Közgyűlés választja.
4.3. Összehívja a Közgyűléseket és elnökségi üléseket, az Egyesületet érintő egyéb megbeszéléseket és azokon elnököl. Az Egyesület rendezvényeit az elnökségi tagokkal együtt vezeti. Az Egyesület nevében szerződéseket köt.
4.4. Az Egyesület pénztárát, gazdálkodását bármikor ellenőrizheti. Jogában áll az Egyesület bármely tisztségviselőjének vagy alkalmazottjának tevékenységét bármely időpontban megvizsgálni.
4.5. A Közgyűlés által jóváhagyott költségvetésből alkalmankénti utalványozási joga 100.000 Ft. összegre terjed ki. Ennél nagyobb összeget az elnökség többségi jóváhagyása mellett utalványozhat.
4.6. Távolléte, akadályoztatása esetén teljes hatáskörű helyetteséül az egyik alelnököt jelöli ki.
4.7. Az Egyesület munkájáról a két alelnökkel együtt éves beszámolójelentést készítenek, amely jóváhagyásra a rendes (éves) Közgyűlés elé kerül.
5. Az Egyesület két alelnöke:
5.1. Az elnök jóváhagyásával intézik és irányítják az Egyesület folyó ügyeit, adminisztrációját, alkalmazottainak tevékenységét, beleértve az egyes feladatokra létrehívott munkacsoportokét is.
5.2. Az Egyesület két alelnökét titkos szavazással az Egyesület alapító és rendes tagjai közül ötévenként a Közgyűlés választja.
5.3. Az Egyesület nevében a munkáltatói feladatokat ellátják. A nem választott alkalmazottakat felveszik, kinevezik, munkaviszonyukat a fennálló rendeletek szerint megszüntetik, munkakörüket meghatározzák, tevékenységüket folyamatosan ellenőrzik az önkéntes segítők munkájával együtt.
5.4. Folyamatosan felügyelnek az Egyesület anyagi ügyeinek vitelére. A gazdasági ügyintézővel összeállítják az éves költségvetést, annak biztosítása érdekében a támogató és partnerintézményekkel, szerződő felekkel rendszeres kapcsolatot tartanak.
5.5. Az elnök jóváhagyásával meghatározott feladatra és időre szakértőt, vagy tanácsadót kérhetnek fel, akit a költségvetésében erre a célra fenntartott keretből honorálhatnak.
5.6. Az Egyesület bármelyik alelnöke az elnök írásbeli felhatalmazása alapján, vagy az elnök akadályoztatása esetén az elnök hatáskörébe tartozó valamennyi feladat ellátásában önállóan, teljes jogkörrel jogosult az elnök helyettesítésére.
5.7. Az Egyesület munkájáról az elnökkel együtt éves beszámolójelentést készítenek, amely jóváhagyásra a rendes (éves) Közgyűlés elé kerül.
6. Az Egyesület kommunikációs szaktitkára:
6.1. Az elnök és a két alelnök munkáját tanácsadással segíti. Az elnökségi ülésen tanácskozási és szavazati joggal vesz részt.
6.2. Az Egyesület kommunikációs szaktitkárát titkos szavazással az Egyesület alapító és rendes tagjai közül ötévenként a Közgyűlés választja.
6.3. Az elnök és a két alelnök jóváhagyásával megszervezi és irányítja az Egyesület propagandatevékenységét és külső és belső kommunikációját, kapcsolatot tart a médiával, szerkeszti az Egyesület kommunikációs fórumait (honlap, vagy bármilyen nyomtatott kiadvány).
7. Az Egyesület ügyvezető titkára:
7.1. Az elnök és a két alelnök jóváhagyásával az Egyesület programjainak adminisztratív teendőit, a levelezést, az irodai ügyvitelt és a tagsággal való kapcsolattartást szervezi és lebonyolítja. Az elnökségi ülésen tanácskozási és szavazati joggal vesz részt.
7.2. Az Egyesület ügyvezető titkárát titkos szavazással az Egyesület alapító és rendes tagjai közül ötévenként a Közgyűlés választja.
7.3. Az elnökségi ülések és a Közgyűlés jegyzőkönyvét vezeti.
7.4. Az ügyvezető titkár havi egy alkalommal körlevélben értesíti a tagságot az aktuális eseményekről.
8. Az Egyesület régészeti szaktitkára:
8.1. Az Egyesület szakmai tevékenységét az elnökkel való szoros együttműködésben a régészeti szaktitkár szervezi. Az elnökségi ülésen tanácskozási és szavazati joggal vesz részt. Az Egyesület régészeti szaktitkára szakirányú BA, vagy MA diplomával kell rendelkezzen.
8.2. Az Egyesület régészeti szaktitkárát titkos szavazással az Egyesület alapító és rendes tagjai közül ötévenként a Közgyűlés választja.
8.3. Javaslatot tesz szakmai programok (előadások, terepi munkák) összeállítására, majd az elnökség jóváhagyásával azokat megszervezi és a tagság részvételével lebonyolítja.
8.4. Az Egyesület nevében kapcsolatot tart és ápol szakmai, örökségvédelmi intézményekkel és azok képviselőivel.
8.5. Felügyeli és biztosítja az Egyesület által szervezett programok szakmai minőségét. Biztosítja, hogy a szakmai program megfeleljen az aktuális szakmai és hatósági protokollnak és a mindenkori szaktudományos standardoknak.
9. Az Egyesület gazdasági ügyintézője:
9.1. Az Egyesület pénztárát anyagi felelőssége mellett a gazdálkodó szervek pénz- és vagyonkezelését meghatározó szabályoknak megfelelően kezeli. Az elnökségi ülésen tanácskozási és szavazati joggal vesz részt. Az Egyesület gazdasági ügyintézője szakirányú végzettséggel (mérlegképes könyvelő) kell rendelkezzen.
9.2. Az Egyesület gazdasági ügyintézőjét titkos szavazással az Egyesület alapító és rendes tagjai közül ötévenként a Közgyűlés választja.
9.3. A két alelnökkel együttműködve összeállítja az Egyesület éves költségvetését, a jóváhagyott költségvetés végrehajtásáról gondoskodik. Elkészíti az éves pénzügyi beszámolót, amelyet a Közgyűlés elé terjeszt.
10. Alkalmazottak:
Az elnökség egyes feladatok intézésére meghatározott, vagy határozatlan időre külön alkalmazottakat fogadhat fel, vagy valamilyen igazgatási, vagy szakfeladattal arra vállalkozó tagját megbízhatja. Ilyen ügyintézői számára – ha a költségvetés lehetővé teszi – díjazást is megállapíthat.
11. A tisztségviselői megbízás megszűnése:
11.1. A tisztségviselői megbízás megszűnik az elnökségi tag halálával.
11.2. A tisztségviselői megbízás megszűnik a tisztségviselői megbízás időtartamának lejártával.
11.3. A tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
11.4. A tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
11.5. A tisztségviselői megbízás megszűnik az elnökségi tag lemondásával. Az Egyesület tisztségviselői megbízatásukról írásban, indoklással ellátott lemondó nyilatkozatban, 30 napos lemondási határidővel jogosultak lemondani. A lemondási nyilatkozatot az Egyesület elnökéhez, vagy bármelyik alelnökéhez kell benyújtani.
11.6. A tisztségviselői megbízás megszűnik a Közgyűlésen történő szavazással való visszahívással. Amennyiben az egyesületi tagok nincsenek megelégedve bármelyik elnökségi tag munkájával és legalább a tagság egyharmada írásban kéri az elnökségtől a tisztség még a megbízatás lejárta előtti visszahívását, akkor az Egyesület elnöke 15 napon belül köteles intézkedni a Közgyűlés összehívásáról és a tisztségújító szavazás megtartásáról. A tisztségviselő leváltásához a Közgyűlésen résztvevő tagok ez irányú szavazatainak legalább 51%-a szükséges.
V. fejezet
A Közösségi Régészeti Egyesület Felügyelő Bizottsága
1. A Felügyelő Bizottság az Egyesület gazdasági ügyeit, valamint jogszerű és szabályszerű működését ellenőrző testületi szerv. Felülvizsgálja és véleményezi az éves költségvetést. Tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős. A Felügyelő Bizottság elnökét vagy az általa megjelölt felügyelő bizottsági tagot tanácskozási joggal minden – működési területét illető – elnökségi ülésre meg kell hívni. A Felügyelő Bizottság tagjai számára minden iratba és nyilvántartásba betekintést kell biztosítani.
2. A Felügyelő Bizottság egy elnökből és két tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait titkos szavazással az Egyesület alapító és rendes tagjai közül 5 (öt) éves időtartamra a Közgyűlés választja. A Felügyelő Bizottság elnökét soraiból választja meg
A Felügyelő Bizottság tagjai:
Dákó Balázs
Beker Edit
Tauser Péter
3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. Az ülés összehívását a Felügyelő Bizottság elnöke írásban kezdeményezi, a tervezett időpont előtt nyolc nappal, a helyszín, időpont és napirend egyidejű közlésével. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha tagjai teljes létszámban jelen vannak. A Felügyelő Bizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság határozatát az elnökséggel és az ügyben érintettekkel írásban közli. A Felügyelő Bizottság észrevételeiről folyamatosan tájékoztatja az elnökséget. A Felügyelő Bizottság a rendes (éves) Közgyűlésnek jelentést készít. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, amennyiben az Egyesület vagy tagjai jogos érdekeit nem veszélyezteti. Zárt ülés elrendeléséről a Felügyelő Bizottság elnöke jogosult dönteni.
4. A Felügyelő Bizottság köteles az elnökséget tájékoztatni és az elnökségi ülés összehívását kezdeményezni, ha az Egyesület működése során jogszabálysértés, vagy az Egyesület anyagi érdekeit súlyosan sértő esemény, mulasztás történt. Az elnökségi ülést az indítvány nyomán, annak megtételétől számított 15 napon belül össze kell hívni. A Felügyelő Bizottság köteles az elnökséget tájékoztatni, és rendkívüli Közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha az Egyesület bármely tisztségviselőjének felelősségét megalapozó tény merült fel. A rendkívüli Közgyűlést az indítvány nyomán, annak megtételétől számított 15 napon belül össze kell hívni. Ha az elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
VI. fejezet
A Közösségi Régészeti Egyesület Közgyűlése
1. Rendes (éves) Közgyűlés:
1.1. A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfőbb testületi szerve. Ülései nyilvánosak
1.2. Az Egyesület évente egy alkalommal rendes (éves) Közgyűlést tart, legkésőbb az adott naptári év március 31-ig. A Közgyűlést az elnök hívja össze.
1.3. A Közgyűlésen az Egyesület minden tagja részt vehet, azon indítványozási, tanácskozási joga van. Az alapító és rendes tagok szavazati joggal is rendelkeznek.
1.4. A Közgyűlésre valamennyi tagnak legalább 8 nappal előbb meghívót kell küldeni, a gyűlés helyének, időpontjának és napirendjének feltüntetésével. A közgyűlést elsődlegesen az Egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön. A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.
Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
1.5. A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni
1.6. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
2. Rendkívüli Közgyűlés:
2.1. Rendkívüli Közgyűlést a cél megjelölésével az elnök, vagy a Felügyelő Bizottság indítványára bármelyik három elnökségi tag hívhat össze.
2.2. Rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha azt a tagok egyharmada, a cél megjelölésével, írásban kéri az elnöktől.
2.3. Az elnökség köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a./ az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b./ az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c./ az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
3. Határozatképesség:
3.1. A rendes és a rendkívüli Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagjainak több, mint fele jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
4. Döntéshozatal:
4.1. Az alapszabály módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Minden más esetben a Közgyűlés egyszerű szavazattöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Személyi kérdésekben a szavazás titkos, egyéb esetben nyílt.
4.2. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
5. A rendes (éves) Közgyűlés kötelező tárgysorozata:
5.1. Az elnök és a két alelnök éves jelentése az Egyesület előző évi működéséről.
5.2. A Felügyelő Bizottság jelentése.
5.3. A két alelnök és a gazdasági ügyintéző beszámolójelentése az elmúlt évi gazdálkodásról, amely tartalmazza a pénzügyi beszámolót, továbbá a következő évi költségvetés előterjesztését.
5.4. A tagok írásban bejelentett indítványainak megtárgyalása. A közgyűlés olyan indítványokat is megtárgyalhat, amelyeket valamely tag, a tagok egy csoportja az elnökségnél legalább 15 nappal korábban írásban benyújt.
6. Ügyrend
6.1. A Közgyűlésen az elnök elnököl.
6.2. A Közgyűlésről az ügyvezető titkár jegyzőkönyvet vezet, amely a jelenlévők névsorát, a közgyűlés lényeges mozzanatait, a hozott határozatok teljes szövegét tartalmazza. A jegyzőkönyv hitelesítését az elnök és az általa felkért két jelenlévő tag végzi.
6.3. A Közgyűlés határozatait nyilvánosságra kell hozni.
7. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
7.1. Az Alapszabály módosítása.
7.2. A tagság indítványainak megtárgyalása.
7.3. A tagok alapvető jogait és kötelezettségeit érintő döntések meghozatala.
7.3. A tagok alapvető jogait és kötelezettségeit érintő döntések meghozatala.
7.4. Az elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság megválasztása, illetve tisztségviselői megbízatás megszüntetése szavazással.
7.5. Az elnök és a két alelnök beszámolójának meghallgatása alapján az Egyesület működésének megvitatása. A két alelnök és a gazdasági ügyintéző beszámolójelentése és a következő évi költségvetési terv meghallgatása alapján a gazdasági ügyek megvitatása, valamint a költségvetés és a pénzügyi beszámoló elfogadása.
7.6. Az elnökség határozatai, intézkedései ellen benyújtott fellebbezések, észrevételek felett való végső döntés.
7.7. Az éves tagdíj és a befizetési határidő meghatározása.
7.8. A kizárt tag jogorvoslati panaszának elbírálása.
7.9. Megyei tagozatok létrehozásáról szóló döntés
A Közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
8. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
a) az egyesület nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés helyét és idejét;
c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.
9. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
10. Tisztségviselő választás:
10.1. Az elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság megválasztására ötévenként kerül sor a rendes (éves) Közgyűlésen.
10.2. Elnökségi tagot és Felügyelő Bizottsági tagot a tisztségre választható rendes tagságból lehet jelölni. A jelölés nyílt, bármely tag jelölhet. Egy tisztségre több jelöltet is lehet állítani. A jelöltnek jelen kell lenni a Közgyűlésen. Jelölése után a jelöltnek nyilatkoznia kell a tisztség elfogadásáról.
10.3. A választást az Egyesület aktuális elnöke vezeti le. A szavazatszámlálásra a jelen lévő tagságból a Közgyűlés nyílt szavazással választ két szavazatszámlálót. A választás titkos szavazással történik. Az összesítés után az eredményt a két szavazatszámláló hirdeti ki.
VII. fejezet
A Közösségi Régészeti Egyesület vagyona és gazdálkodása
1. Az Egyesület vagyona:
1.1. Az Egyesület tagjai tagdíjat fizetnek.
1.2. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló felajánlás, hozzájárulás, illetve az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevétel az Egyesület vagyonát képezik.
1.3. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagokat az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.
1.4. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl, az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
1.5. Az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület fennmaradó vagyonáról a megszűnést kimondó közgyűlési határozat rendelkezik. Ennek hiányában a bíróság rendelkezik.
1.6. Az Egyesület bevételei elsősorban tagdíjakból, továbbá természetes személyek, jogi személyek és más szervezetek felajánlásaiból, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származnak. Az Egyesület bevételeit működési költségeinek fedezésére és a lehető leghatékonyabb módon az Egyesület céljainak megvalósítására fordítja. Célzott adományokat csak az adományozáskor megjelölt egyesületi projektre lehet felhasználni.
2. Az Egyesület gazdálkodása:
2.1. Az Egyesület vagyonával önállóan, éves költségvetés alapján gazdálkodik.
2.2. A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban fenntartásra, működésére, ügyviteli költségekre, valamint az Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.
2.3. Az Egyesület szükség szerint gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat. Ennek keretében az Egyesület gazdasági társaságot hozhat létre.
2.4. Az Egyesület tervezett programjainak támogatására, felszerelésének kiegészítésére, működési feladataira a lehetséges pályázatokon részt vesz.
2.5. Az Egyesület a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok előírásai szerint működik. Az üzleti év végével a két alelnök és a gazdasági ügyintéző az Egyesület gazdálkodásáról a Közgyűlés számára pénzügyi beszámolót készít.
VIII. fejezet
Vegyes rendelkezések
1. Irattár és nyilvántartás:
1.1. Az Egyesület tevékenységéről nyilvántartást vezet, azt írásban dokumentálja. A dokumentumok tartalmazzák a testületi szervek (Elnökség, Közgyűlés, Felügyelő Bizottság) döntéseinek időpontját, tartalmát és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
1.2. Az Egyesület a testületi szervek döntéseit a saját honlapján, a www.kozossegiregeszet.hu oldalon teszi nyilvánossá. Ugyanilyen módon hozza nyilvánosságra a működésére vonatkozó adatokat, a szolgáltatások igénybe vételének módját valamint az éves beszámolókat.
1.3. Az Egyesület minden írásba foglalt dokumentumot elhelyez és megőriz az irattárban. Az irattár az Egyesület székhelyén található.
1.4. A személyiségi jog védelme miatt nem nyilvánosak az Egyesület alakuló ülésének jelenléti íve, valamint az Egyesület tagjairól készült nyilvántartás.
2. Az Egyesület megszűnése:
2.1. Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés kimondja jogutód nélküli megszűnését vagy kimondja más egyesülettel történő egyesülését.
2.2. Az Egyesület megszűnik, ha a bíróság megszűnéséről dönt.
3. Nyilvántartásba vétel és felügyelet:
3.1. Az Egyesület tevékenységére az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.
3.2. Jelen Alapszabályt az Egyesület 2019. szeptember hó 02. napján tartott megismételt Alapító Közgyűlésen jóváhagyta, és felhatalmazta az Egyesület elnökét és alelnökeit, hogy azt ügyvédi ellenjegyzés mellett az Egyesület képviseletében aláírják.
Budapest, 2019. szeptember 02.
Rácz Tibor Ákos
elnök
Nagy Balázs
alelnök
Deák Ferencz
alelnök
Jelen okiratot készítettem és ellenjegyzem, Budapesten, 2019. szeptember 02. napján:
KASZ: 36070379