A KRE etikai kódexe

A Közösségi Régészeti Egyesület önkénteseinek etikai kódexe
1. Bevezetés
Jelen Etikai Kódex a Közösségi Régészeti Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) kutatási programjaiban résztvevő önkéntesek magatartási szabályait, a terepi kutatás gyakorlati teendőit, technikai részleteit, tehát az ún. kutatási protokollt, valamint az egyesületi programokon készült médiatartalmak felhasználási szabályzatát tartalmazza. Az Egyesület ezeknek a szabályoknak a betartását elvárja minden program résztvevőtől, függetlenül attól, hogy az egyesület tagjai vagy nem tag program résztvevők, illetve hogy van-e múzeumi együttműködési megállapodásuk vagy nincs (a továbbiakban: önkéntesek). Az alábbi szabályok megszegése esetén az Egyesület szankciókat alkalmazhat: első esetben írásos figyelmeztetés, második vagy súlyos szabályszegés esetén a programból való kizárás jár.
2. Általános magatartási szabályok
1. Az Egyesület programjain való részvétel önkéntesek számára csak a programba lépési nyilatkozat (1. melléklet) kitöltése és aláírása után lehetséges.
2. Az önkéntes ismeri és mindenkor betartja a régészeti örökségvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokat. Jelenleg: 2001. évi LIXV. tv. a kulturális örökség védelméről, és a 68/2018. (IV. 09.) Korm. rendelet.
3. Az önkéntes tudatában van, hogy az Egyesület elsődleges célja a régészeti örökség megismerése, megőrzése és veszélyeztetett elemeinek megmentése a civil szféra segítségével. A régészeti örökség nem megújuló forrás, ezért a résztvevő tevékenysége során gondosan, felelősséggel, a programot vezető régész útmutatásai szerint jár el.
4. Az önkéntes elhatárolódik a régészeti korú tárgyak magángyűjteményekbe kerülésétől és illegális kereskedelmétől, a megtalált/feltárt leleteket beszolgáltatja a területileg illetékes múzeumnak, a lelőkörülményekre vonatkozó információkat megosztja az illetékes szakemberekkel, régészeti korú tárgyakat nem tart magánál. Ez alól kivételek az igazolhatóan családi örökségből származó tárgyak.
5. A kutatott lelőhelyekről, régészeti jelenségekről, és különösen a lelőhelyfelderítések során talált leletek koordinátáiról – a régészeti örökség védelmét szem előtt tartva – tilos megosztani bármilyen információt a közösségi médiában, vagy egyéb fórumon. A önkéntes magáról az eseményről és a tevékenység során előkerült leletekről a programot vezető régész engedélyével és útmutatásai szerint oszthat meg adatokat és fotókat.
6. Az Egyesület által szervezett programok meghirdetése és az ezekkel kapcsolatos kommunikáció a kozossegi.regeszet@gmail.com e-mail címen történik. Az Egyesület által szervezett csoportos kutatásokra jelentkezni a KRE honlapon (http://www.kozossegiregeszet.hu) történő regisztrációt követően, a honlap Kapcsolódj be! menüpontjában lehet. Létszámkorlát meghirdetése esetén, amennyiben a létszám betelt, ne menjünk ki a kutatásra. Ha az önkéntes létszámkorlátos programra 1 fővel jelentkezett, de barátját, családtagját is magával vinné, erről a programot megelőzően mindenképpen egyeztessen a program szervezőjével. Továbbá, ha valaki programra jelentkezett, és még a kutatás megkezdése előtt ésszerű időben le kell mondania valamiért a részvételt, mindenképpen tegye ezt közzé a kozossegi.regeszet@gmail.com címre küldött üzenettel, hogy más tudjon jelentkezni a helyére.
7. Múzeumi együttműködési megállapodással rendelkező önkéntesek, egyesületi tagok részéről is elvárt a csoportos terepi kutatásokon és egyéb közösségi programokon való intenzív részvétel, hogy tapasztalataikkal segítsék az újak oktatását, integrálását.
8. A tevékenység során keletkezett adatok beszolgáltatása, kommunikáció a programot szervező intézmény előírásai szerint történik. Amennyiben a szervező intézmény erről külön nem rendelkezik, az Egyesület terepi kutatási és dokumentációs protokollját kell követni.
3. Az Egyesület terepi kutatási és dokumentációs protokollja
Csoportos terepi kutatás
Régész, vagy más örökségvédelmi munkatárs által vezetett csoportos terepi kutatás (ásatás, terepbejárás, felmérés) esetén a programvezető útmutatásai szerint kell eljárni a különböző kutatási fázisok és adatfelvétel során. Az adatok rögzítésének, beszolgáltatásának módját is a programvezető határozza meg. Részletes útmutatások hiányában az önálló terepi kutatás elveit kell követni.
Önálló terepi kutatás
1. Önálló terepi kutatás – legyen az terepbejárás, vagy fémkereső műszeres kutatás – csak érvényes múzeumi megbízási szerződéssel / együttműködési megállapodással és hatósági engedéllyel folytatható, tehát a hatóság tudomásulvételét igazoló írásbeli határozat birtokában.
2. A múzeummal kötött megbízási szerződés / együttműködési megállapodás nem ruházható át másra, más kísérő személy nem használhatja sem az engedélyt, sem a fémkeresőt. Kísérő személy részt vehet az önálló terepi kutatáson és segédkezhet a dokumentáció készítésében, a régészeti emlékanyag kezelésében
3. Önálló terepi kutatás csak regisztrált régészeti lelőhelyek területén kívül folytatható, azokon a területeken, amelyekre az önkéntes megbízási szerződése / együttműködési megállapodása és hatósági engedélye szól.
4. Önálló kutatás során mindig vigyük magunkkal a múzeumi szerződés és a hatóság határozatának egy példányát. Egyesületi tag tartsa magánál a tagsági igazolványt.
5. Ha terepen ismeretlen fémkeresőssel találkozunk, az udvariasság szabályait betartva kérjük meg, hogy mutassa fel a fémkeresős tevékenységre feljogosító hatósági engedélyét, és ha nincs neki, vagy nem hajlandó válaszolni, szólítsuk fel a tevékenység abbahagyására. Indokolt esetben tegyünk feljelentést az illetékes szerveknél.
6. Minden egyes kiszállás, terepbejárás esetében célterületenként kötelező módon ki kell tölteni a terepi adatfelvételi jegyzőkönyvet (2. melléklet). A kutatás során bejárt útvonalat, valamint a gyűjtött leletek koordinátáit tartalmazó leletpontokat kötelező GPS helymeghatározó készülékkel, vagy arra alkalmas mobiltelefonos applikációval rögzíteni és elmenteni. A készülék és ingyenesen elérhető applikációk használatát a 3. melléklet (segédletek) tartalmazza. A kitöltött jegyzőkönyvet és a helymeghatározó készülékkel rögzített adatokat a kiszállás befejezésétől számított három napon belül kötelező módon meg kell küldeni digitális formában az engedélyt kiadó intézmény, vagy az Egyesület részére a kozossegi.regeszet@gmail.com e-mail címre, vagy fel kell tölteni a címhez tartozó tárhelyre. A terepi adatfelvételi jegyzőkönyv és elmentett tracklog fájlelnevezése tartalmazza a bejárás dátumát és az adatrögzítő nevét.
7. Régész szakképzettséggel nem rendelkező program résztvevő régészeti korú, vagy annak tűnő tárgyakat nem mozdíthat el eredeti összefüggéseiből. Csak a bolygatott helyzetű leleteket gyűjtheti össze a felszíntől számított 30 cm-es mélységig terjedő tartományból. Lelet kiemelésénél legfeljebb 30 cm-es mélységbe lehet leásni. Amennyiben ilyen mélységig nem került elő a lelet, de a műszer továbbra is érzékeli, akkor az ásást abba kell hagyni, és a helyszín GPS koordinátáját el kell menteni.
8. Zárt leletegyüttes – azaz egymásra, vagy egymás mellé helyezett, egy régészeti jelenségen belül található tárgyak – felbukkanása esetén az ásást azonnal abba kell hagyni, és telefonon konzultálni kell a kapcsolattartó régésszel a további teendőket illetően. Hasonlóan kell eljárni temetkezés felbukkanásakor is.
9. A leletek gyűjtésére és kezelésére vonatkozó fenti szabályok nem vonatkoznak, de alkalmazásuk javasolt a nyilvánvalóan 1711 után földbe került, nem régészeti leletnek tekinthető, de művelődéstörténeti értéket képviselő tárgyak esetében is. Amennyiben egy tárgy besorolása kétes, az önkéntes a helyszínen nem tudja eldönteni a lelet korát, akkor úgy kell kezelni, mintha régészeti lelet lenne. Néprajzi értékű és 1711 utáni numizmatikai találatok esetén a területileg illetékes múzeum ajánlását kell követni. Jelentős értékű talált tárgy (kincslelet) esetén, amennyiben az nem tartozik a kulturális örökség védelméről szóló törvény hatálya alá, a megtaláló a jogszabály értelmében köteles azt az államnak felajánlani.
10. II. világháborús robbanótestet, gránátot, lövedéket semmi esetre sem szabad kiásni. Amennyiben ilyet találunk, a helyét meg kell jelölni és értesíteni kell a rendőrséget. Egyéb újkori vagy II. világháborús, nem régészeti korú hadtörténeti emlékeket – erre vonatkozó szabályozás híján – ne ássunk ki, de ha érdeklődünk ilyen típusú leletek után, akkor dokumentáljuk a kontextust és a lelőhelyet a fentiekben leírt irányelvek szerint egy későbbi hadtörténeti célú kutatás érdekében.
11. Minden leletet külön, simítózáras zacskóban kell elcsomagolni. Ez alól kivétel, ha egy adott lelet gödrében vagy attól maximum egy méterre kerül elő újabb lelet. Ebben az esetben lehet egy zacskóba csomagolni a leleteket.
12. A talált leletekhez minden esetben kötelező leletkísérő cédulát írni. A leletkisérőt célszerű rögtön a lelet megtalálásakor a helyszínen kitölteni és a leletet tartalmazó simítózáras zacskóba helyezni. Esős, saras időben előnyösebb megoldás, ha a lelet megtalálásakor csak a GPS készüléken elmentett leletpont sorszámát írjuk fel a zacskóra alkoholos filccel, és a többi adatot otthon töltjük ki, felhasználva a GPS, vagy mobiltelefon készüléken elmentett adatokat. Nedvesen elcsomagolt leletek esetén a leletkísérőt külön simítózáras tasakban helyezzük el. A leletkísérőnek kötelező módon tartalmaznia kell a következő adatokat olvashatóan: 1. lelőhelynév (település + dűlőnév vagy más földrajzi név); 2. koordináta (a kutatást vezető intézmény által megadott formátumban); 3. lelet meghatározása (ha lehetséges); 4. darabszám; 5. megtalálás dátuma; 6. lelet sorszáma; 7. egyéb információ (ha szükséges); 8. megtaláló neve. Leletkísérő cédula mintát a 4. melléklet (sablonok) tartalmaz.
13. Tilos a leletek mindenfajta otthoni tisztítása, restaurálása.
14. A leletekről ajánlott egyenként tárgyfotókat készíteni, és azokat a terepi adatfelvételi jegyzőkönyvvel és a leletpontokat tartalmazó trackloggal egyidejűleg megküldeni az Egyesület részére a kozossegi.regeszet@gmail.com e-mail címre, vagy feltölteni a címhez tartozó tárhelyre.
15. A kutatott területet olyan állapotban hagyjuk ott, ahogy találtuk, a kiásott gödröket temessük vissza, legelőkön a kiásott földlabdákat, amennyire csak lehetséges, a gyökeres felükkel lefelé helyezzük vissza. Bevetett felületre csak a területtel rendelkezni jogosult személy engedélyével szabad rámenni.
4. Kép- és hangfelvétel készítése és felhasználása
1. Az Egyesület által szervezett programok során kép- és hangfelvételek készülnek, melyeket az Egyesület saját kommunikációs fórumain közzétesz. Az önkéntes egyénileg és esetenként jelzi az Egyesület felé, ha adott felvétel közzétételével nem ért egyet, egyébként az események során róla készült felvételek publikusak.
2. Magáncélú használat céljából történő kép- és hangfelvétel (beleértve videófelvételt is) készítése az Egyesület szervezésében megvalósuló programon csak és kizárólag a program szervezője, lebonyolítója, valamint a felvételen felismerhető személyek hozzájárulásával, szóbeli engedélyével történhet.
3. A múzeum vagy az Egyesület szervezésében megvalósuló programon bármilyen közösségi platformon történő felhasználás céljából készített hang-, kép- és rögzített felvétel esetében a közzététel csak a következő feltételekkel valósulhat meg:
1. a program szervezője, lebonyolítója és a felvételen felismerhető személyek írásbeli engedélyt adnak hozzá;
2. a kutatást szervező intézmény/egyesület logója nincs feltüntetve;
3. leletek előkerülési helye, koordinátái nem látszanak;
4. bizalmas információk, beszélgetések nem hallhatók.